Program Comarch ERP OPTIMA - moduł Płace i Kadry

Program płacowy

Moduł płacowo-kadrowy pakietu Comarch OPTIMA

Także jako samodzielny program 

 

    Zamów bezpłatny pokaz   Gwarancja       Jak kupić  


Program płacowy i kadrowy

Moduł Płace i Kadry - oprogramowanie to przeznaczone jest do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Dzięki swojej elastyczności otwarty jest na wszelkiego rodzaju potrzeby Użytkownika oraz zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. Gwarantuje dużą swobodę w definiowaniu własnych składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik. CDN OPT!MA umożliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia, także w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline. 

Programy te dostępne są w dwóch wersjach: 

Moduł podstawowy umożliwiający:
 • tworzenie indywidualnych ustawień obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • ograniczanie podstawy składek emerytalno – rentowych
 • wprowadzanie danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby
 • definiowanie systemu wynagrodzeń na 10 różnych sposobów (10 typów algorytmów dostępnych w konfiguracji)
 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników (wyliczanie nawet bardzo nietypowych składników płacowych)
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitu nieobecności przez pracownika
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zagranicznych
 • osobne rozliczanie właścicieli
 • export/import pracowników do i z arkusza Microsoft Excel
 • wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego
 • sporządzanie raportów dla NFZ i deklaracji dla PFRON
Moduł rozszerzony zawierający dodatkowo:
 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 12 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych, konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki. Do wyboru mamy zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych i funkcji warunkowych
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin (kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych)
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy (jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwością dodatkowej edycji w elementach wypłaty. Umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa CDN OPT!MA oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników.
dodatkowe parametry:
 • Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy
 • Ostrzeganie w płacach o niezgodności wydziału z wybraną listą płac
 • zastosowanie szeregu operacji seryjnych dotyczących danych kadrowych i płacowych np.:
 • możliwość seryjnego modyfikowania pól na kartotekach wybranych pracowników np. stawki zaszeregowania, …
 • seryjne przypisanie dodatków do wypłat dla zaznaczonych pracowników,
 • seryjne dodawanie akordów wybranym pracownikom
 • seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat z możliwością zadeklarowania kwoty dodatku
 • możliwość wyliczenia kwoty umowy zlecenia od wartości netto do wartości brutto z poziomu formularza umowy (na zasadzie „kalkulatora”)
 • funkcja importu umożliwiająca wypełnienie kalendarzy pracowników (wejść i wyjść) danymi pobieranymi z zewnętrznego pliku bądź bazy zawierających zapisy z czytnika RCP
 • definiowalne reguły wygładzania czasu pracy zaimportowanego z RCP
 • zapis w bazie danych programu sposobów naliczania (podstaw obliczeniowych) urlopu wypoczynkowego i zwolnienia chorobowego dla pojedynczego pracownika