Program e-Sprawozdania
Program do tworzenia e-sprawozdania finansowego
dla firm i biur rachunkowych

 

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w sposobie przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS. Zgodnie z nowymi przepisami Twoje e sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dzięki programowi Comarch e-Sprawozdania sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy;
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa);
  • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym);
  • zestawienie zmian w kapitale własnym;
  • rachunek przepływów pieniężnych;
  • kalkulacja podatku dochodowego;
  • pozostałe noty i objaśnienia.